Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix Kosárlabda Klub honlapja
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix Kosárlabda Klub honlapja
****** Menü ******
 
VÁROSUNK /FOTÓK/

 
.... A látogatottságunk ....
Indulás: 2004-10-16
 
 

 
Támogatóink Honlapjai
 

 

 

Tisza Televízó

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
-- Nemzeti Sportváros -
 

 

 

 

 

 

 
-- Képek a Városunkról --
 
----- A városunkból ----
 


 
A FAIR PLAY

Sportetika

Edzõknek, játékosoknak, szülõknek:

A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkõzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerû magatartás eszméje. Ez a sport egyik legnemesebb tényezõje, hiszen maga a sport hozta létre a Fair Play-t. Ez az eszme azért is fontos, mert csak a sportszerû mérkõzés jelent igazi szórakozást. A Fair Play fogalma a következõ alapelvekben fejezhetõ ki. Ezek épp úgy érvényesek a játékosokra, mint a mérkõzéssel kapcsolatos bármely személyre.

1. Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különbözõ bajnokságok, tornák szabályzatát.
2. Minden erõfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetõkkel és a mérkõzésen résztvevõ minden
más személlyel (nézõkkel, csapatvezetõkkel, a médiák képviselõivel) szembeni sportszerû magatartás
érdekében.
3. A mérkõzés minden szereplõjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályok szerinti magatartást tanúsítsa a mérkõzések elõtt, alatt és utána, bármi legyen is a mérkõzés eredménye és a játékvezetõ döntése.

A becsületes játék aranyszabályai:
1. Saját örömödre sportolj! Élvezd a játékot! Ne csak szüleid, edzõid, tanáraid kedvéért sportolj!
2. Uralkodj magadon! Sértõdötten, veszekedve, duzzogva nem lehet játszani, mert mindenkinek elrontod a kedvét.
3. Tanulj meg együtt játszani csapattársaiddal és ellenfeleiddel egyaránt, mert nélkülük nincs játék.
4. Mindig tiszteld és tartsd be a játékszabályokat! Fogadd el a bíró döntését!
5. Csak a tiszta eszközökkel elért eredmény okozhat büszkeséget és örömöt!
6. Egyforma szorgalommal, igyekezettel dolgozz a saját és csapatod érdekében. Így mindannyian eredményesebben szerepelhettek.
7. Nemcsak a gyõzelem a játék célja. Szeresd a játékot, fejleszd képességeidet, keress barátokat és próbáld meg a legjobbat kihozni önmagadból!
8. Ismerj el minden jó teljesítményt, akár a saját, akár az ellenfél csapata volt a sikeres. 9. Veszíteni is tudni kell; emelt fõvel, méltósággal! Nyújts kezet és gratulálj a gyõztesnek!
10. Mindig emlékezz arra, hogy az edzõk és szakemberek azért vannak ott, hogy segítsenek neked. Tanulj meg együttmûködni velük!
11. Sportfelszerelésed komoly érték. Sokan megdolgoztak érte! Vigyázz rá!
12. A sportoló teljesítményével bizonyít. Akaraterõd mutatkozzon meg tanulmányaidban is.

Szülõi etikai kódex:

1. Ezennel fogadom, hogy gyermekem a fiatalok sportjában a szülõi etikai kódex ismeretében vesz részt.

2. Betartom a sportszerû viselkedés szabályait, a játékosokat, edzõket, játékvezetõket és minden hivatalos személyt támogatok minden mérkõzésen vagy egyéb ifjúsággal kapcsolatos eseményben.

3. Fizikai és erkölcsi támogatást nyújtok a gyermekemnek személyes példamutatással a gyõzelem elérése érdekében.

4. Törekszem arra, hogy gyermekem biztonságos és egészséges környezetben játszhasson.

5. Elvárom, hogy gyermekemmel felelõs és jól képzett edzõ foglalkozzon (aki betartja az edzõk etikai kódexében foglaltakat.)

6. Támogatom az edzõket, játékvezetõket és minden hivatalos személyt, annak érdekében, hogy gyermekem mindig pozitív és élvezetes élményt kapjon.

7. Elvárom, hogy a sportolási környezet dopping-, drog-, cigaretta- és alkoholmentes legyen, és visszautasítom minden sporteseményen ezek használatát.

8. Tudom, és emlékezni fogok, hogy a játék a gyermekeké és nem a felnõtteké.

9. A tõlem telhetõ legtöbbet megteszem annak érdekében, hogy örömöt okozzon a sport a gyermekemnek.

10. Példamutatásommal is arra nevelem gyermekemet, hogy társait, ellenfeleit, edzõket, játékvezetõket, minden hivatalos személyt, és valamennyi szurkolót mindennemû megkülönböztetés nélkül kezelje nemi, faji, vallási valamit képességbeli és képzettségbeli hovatartozásától függetlenül.

11. Segítek gyermekemnek, hogy élmény legyen számára a sport, és minden tõlem telhetõ segítséget megadok az edzõknek.

12. Megteszek mindent, amit a gyermekek sportolási lehetõségeinek szervezésének terén megtehetek.

Etikai normák az edzõk számára:

A kosárlabdázók etikájának kialakításában az edzõ személye kulcsfontosságú. Az etikával kapcsolatos felfogásuk és beállítottságuk közvetlenül hat ki a játékosok magatartására. Ezért az edzõnek tudatában kell lennie, hogy majdnem minden döntésének, cselekedetének és stratégiai céljának erkölcsi kihatása van.
Intellektuális és emocionális szándékait egyensúlyban kell tartania, megfelelõ beleérzõ képességgel összekötve. A gyõzelem természetesen minden edzõnek alapvetõ törekvése. Az etikai normák nem állnak ellentétben a gyõzelem elérésének célkitûzésével. A bármi áron való gyõzelem gondolkodásmódjától azonban el kell határolódniuk. A fiatalokkal dolgozó edzõkre többletfelelõsség is hárul. A fiatalok egészsége, biztonsága, jóléte és erkölcsi nevelése fontosabb, mint az egyesület, az iskola, az edzõ, vagy a szülõk hírneve, presztízse.

A: Kötelezettségek a sportággal szemben:
Az edzõ kötelessége
, hogy
1./ támogassa a kosárlabdasportot, annak összes értékével együtt, hogy elnyerje a fiatalok támogatását és lelkesedését, akik a holnap hõsei, szurkolói és vezetõi lesznek,
2./ fejlessze és javítsa szakmai ismereteit a tudományos kutatási eredmények, a gyakorlati tapasztalatok és a szakmai útmutatások tanulmányozásával,
3./ megossza szakmai tudását kollégáival, különösen a fiatalabb generáció tagjaival, hangsúlyozottan, ha erre felkérik (pld. szakmai konferenciák keretében, cikkek írásával stb.)
4./ olyan módon fejlessze saját csapata képességeit, és teljesítményét, oktassa a technikát és a taktikát, amely -a sikerrel együtt - a kosárlabdát a nézõk számára vonzóvá teszi,
5./ megóvja a kosárlabdasportot minden negatív befolyástól.

B: Kötelezettségek saját csapatával, és annak játékosaival szemben:
Az edzõ kötelessége, hogy:
I. Általánosan:
1./ játékosainak és segítõinek egészsége prioritást élvezzen,
2./ minden tõle telhetõt megtegyen a sportbeli, technikai, taktikai stb. területek fejlesztésére, s minden megtett eszköz segítségével, csapatával a legjobb eredményt érje el,
3./ játékosaival megértesse és betartassa a sportszerû magatartás szellemének alapelveit,
4./ elkerüljön minden olyan lépést, amely hosszú távon az egészségre, vagy a testi fejlõdésre veszélyeket hordoz magában,
II. Speciálisan, ha fiatal játékosokkal dolgozik, hogy:
1./ a gyermekeknek olyan sportbeli tapasztalatot adjon át, ami egész életükben egészséges fizikai tevékenységre sarkallja õket,
2./ kerüljön olyan elvárásokat a gyermekekkel szemben, ami nincs arányban azok képességeivel,
3./ ugyanolyan érdeklõdéssel kísérje a kevésbé tehetséges gyermekeket, mint a tehetségeseket, a versenyeken elért sikereken túl is emelje ki és jutalmazza az igyekezetet, és annak eredményeit,
4./ minél több információval lássa el, s világosítsa fel a fiatal sportolót és családját a túlzott teljesítmény centrikusság veszélyeirõl.

C: A játék- és versenyszabályok betartása:
Elsõsorban az edzõ és a játékosok felelõsek a játék szelleméért.
Ezért az edzõnek kötelessége:
1./ tiszteletben tartani a játékszabályokat, a versenykiírásokat és a játék szellemét, s eszerint irányítani a játékosait,
2./ kerülni a szabályok kijátszásának kísérletét,
3./ tiltani a tiltott szerek használatát a játékosai körében,

D: Az ellenfél játékosainak tiszteletben tartása:

1./ legyen példakép játékosai számára abban is, hogy elõzékenységet, udvariasságot tanúsít az ellenféllel- annak játékosaival és vezetõivel – szemben,
2./ tanítsa meg játékosait -az ellenfél nem ellenség - szemléletre,
3./ tartózkodjék az erõszakos játék taktikájától, az ellenfél megfélemlítésétõl,
4./ akadályozza meg a mérkõzés elrontását azzal, hogy az ellenfelet vulgáris kifejezésekkel illeti.

E: A hivatalos személyek (játékvezetõk, hivatalos ellenõrök) tiszteletben tartása:
Az edzõ:

1./ viselkedjék udvariasan a mérkõzés játékvezetõivel, hivatalos személyeivel szemben,
2./ legyen megértéssel a játékvezetés nehézségeivel szemben, méltósággal fogadja el a döntéseket,
3./ legyen tudatában annak, hogy a mérkõzés két fél között rögzített játékszabályok keretében folyó erõpróba, s ebben a játékvezetõ a mérkõzés fontos részét képezi, mint a játék rendjét fenntartó és döntéshozó személy,
F: Kötelezettség a közönséggel és a médiákkal szemben:
Az edzõ kötelessége, hogy:
1./ megadja a szükséges tájékoztatást a médiák képviselõinek- azok kérdései esetén - a személyiségi jogok keretein belül,
2./ õrizze meg méltóságát a közönséggel és a médiákkal szemben, függetlenül az eredménytõl éppúgy, mint a nézõk, vagy a médiák provokációjától,
3./ információiban szigorúan az igazsághoz és a valósághoz tartsa magát.

Etikai normák a játékvezetõk részére:

A játékszabályok hatalommal ruházzák fel a mérkõzések játékvezetõit, nevezetesen: A játékkal és a mérkõzés eredményével kapcsolatos döntései véglegesek, korlátlan joga, hogy a mérkõzést bármikor megszakítsa, figyelmezteti a szabálytalan, vagy sportszerûtlen magatartást tanúsító játékosokat, kizárhatja azt a játékost, aki véleménye szerint durva a játékban vagy sportszerûtlenül viselkedik. Ilyen hatalom gyakorlásához a játékvezetõknek magas etikai szintre van szüksége.

A: Kötelezettségek a sportággal szemben:

Egyik legfontosabb kötelezettsége, hogy gondoskodjon a játék folyamatosságáról és vonzó érdekességérõl, amelyet nem szakítanak meg felesleges idõkiesések.
1./ A játékvezetõnek mindent meg kell tenni (edzésekkel stb.) azért, hogy fizikailag és szellemileg jó állapotban legyen. Fizikailag képesnek kell lennie a leggyorsabb játék követésére is, szellemileg pedig élénknek kell lennie, és késznek arra, hogy a helyes döntést a legjobb megfigyelési pozícióból tudja meghozni.
2./ Legyen bátorsága a döntések meghozatalánál. Kiegyensúlyozottan és határozottan lépjen fel, s ne hagyja magát befolyásolni a játékosok, csapatvezetõk vagy a nézõk részérõl.
3./ Legyen mindig becsületes és pártatlan, tekintet nélkül a résztvevõ csapatokra, országokra, játékosokra, vagy csapatvezetõkre.
4./ Amennyiben fizikailag, vagy szellemileg nincs megfelelõ állapotban a mérkõzés levezetésére (betegség, sérülés, magán jellegû okok következtében) mondja le a játékvezetésre való felkérést.

B: Kötelezettségek a csapatokkal szemben:

E kötelezettségek közül több is azonos az elõzõ fejezetben leírtakkal. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy az etika megköveteli a csapatokkal szembeni tiszteletet.
1./ A játékvezetõnek tájékoztatni kell az illetékes szövetséget, ha valamely csapattal kapcsolatban összeférhetetlenség áll fenn (személyes kapcsolat, korábbi incidens stb. következtében).
2./ A játékvezetõ nem kérhet olyan vendéglátást, amely a rögzített normákat, meghaladja.
3./ A játékvezetõnek vissza kell utasítania a vendégszeretet túlzott megnyilvánulásait.

C: Kötelezettségek a játékosokkal szemben:

A játékvezetõknek kellõ higgadtsággal kell alkalmazniuk a rájuk ruházott korlátlan hatalmi jogkört. Az autoritást és a határozott magatartást a másik ember tisztelete kell, hogy kísérje.
1./ A játékvezetõnek védeni kell a játékosokat.
2./ Verbális kapcsolata során kellõ tiszteletet kell tanúsítania a játékosokkal szemben akkor is, ha azok szabálytalanságot követnek el.
3./ Jelentésében a játékvezetõnek szigorúan tartania kell magát az igazsághoz és a valódi történésekhez.

D: Kötelezettségek a többi játékvezetõvel szemben:
A játékvezetõ tekintélyét védeni kell, nemcsak a játék érdekében, hanem a játékvezetõ kollégák érdekében is. Ez a védelem azonban ne korlátozza a játékosok védelmét.
1./ A játékvezetõ tartózkodjon a játékvezetõ-kollégák kritikájától, nyújtson teljes támogatást azoknak.
2./ Járuljon hozzá a fiatal játékvezetõk fejlõdéséhez.

Kovács Balázs
BEAC-Újbuda

 
**** A Klubunkról ****
 

AZ ÚJ HONLAPUNK:

....................

Paddy and the Rats:
A Phoenix száll tovább (dalszöveggel)

A Tiszaújvárosi Phoenix KK "családja" 2017-benNB I/B-s csapatunk 2017/18.

 

KLUBUNK a FaceBook-on

KLUBUNK az EuroBasket-en

P H O E N I X 
V I D E Ó K

 

 

Az MKOSZ története

A kosárlabdázás krónikája

AZ EDZőK FIGYELMÉBE!

 

A magyar kosárlabdázás
megújításának stratégiai koncepciója


Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok 2017

A játék szabálykönyve

Videószabálykönyv

 

KOSÁRLABDA
SZABÁLY-TÖRTÉNELEM

A  J Á T É K V E Z E T Ő K

Siiiiilver videói

 
 
****** Idézetek ******
További idézetek...
 
.... Sport a médiákban ...
 
.... Kosaras Honlapok ....
 
... Versenytársainkról ...
 
.. Utánpótlás Honlapok ..
 
.... Szakmai Honlapok ....
 
.......... Sportitalok ..........
 
... A Szerkesztőségünk ...
 

 
**** Bejelentkezés ***
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

 

SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |    *****    Szerepjáték – Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    Nincs Új Poszt Cousin & Best Friend & A Lot More    *****    az új élet reményében, hajózz    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér    *****    csillagütközés marcangolta nász    *****    Katt!Katt!Katt! Lépj be a galopp versenyparkunkba! Katt Katt!    *****    Új lovas szerepjáték! * Új lovas szerepjáték! * Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk!    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér- Te ki leszel ebben a csavaros Történetben? - SZEREPJÁTÉK    *****    Te ki leszel ebben a csavaros, mágiával, intrikával és hataloméhséggel fûszerezett olvasztótégelyben?    *****    Te ki leszel ebben a csavaros, mágiával, intrikával és hataloméhséggel fûszerezett olvasztótégelyben?    *****    Vörös sziluett az emlékvárban    *****    'cause I am only human    *****    az új élet reményében, hajózz    *****    Új lovas szerepjáték! * Új lovas szerepjáték! * Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk!